• محسن ازغندی

  محسن ازغندی

  سمت: مدیریت

  مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

  رشته تحصیلی: مدیریت آموزشی

  میزان سابقه آموزشی: 40 سال

  پست الکترونیک: M.azghandi@bahardaneshelem.org

 • مریم چشامی

  مریم چشامی

  سمت: معاون آموزشی

  مدرک تحصیلی: کارشناسی

  رشته تحصیلی: روانشناسی

  میزان سابقه آموزشی: 15 سال

  پست الکترونیک: M.cheshami@bahardaneshelem.org

 • مهناز مخلصی

  مهناز مخلصی

  سمت: معاون اداری-مالی

  مدرک تحصیلی: کارشناسی

  رشته تحصیلی: مترجمی زبان انگلیسی

  میزان سابقه آموزشی: 8 سال

  پست الکترونیک: M.mokhlesi@bahardaneshelem.org